аддзела па адукацыі Пружанскага райвыканкама

 

 

Беларусь Библиотечная
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Архивы
Яндекс.Метрика
admin

admin

Спецыяльнасці будучыні

У бліжэйшыя дзесяцігоддзі будуць карыстацца попытам ўсе прафесіі, якія звязаны з камп’ютарнай тэхнікай і IT сферай. Нават сёння практычна ў любой галіне эканомікі прысутнічае складаная тэхніка, а з часам яе роля будзе толькі расці. Аналагічна можна сказаць пра большасць інжынерных спецыяльнасцях (у будаўніцтве, сувязі, машынабудаванні і г.д.). Гэтая сфера дзейнасці больш падыдзе для юнакоў, але магчыма праз 20 гадоў сітуацыя моцна зменіцца.

Генетыка, нана- і біятэхналогіі ў комплексе з электронікай стануць надзейным падмуркам для стварэння цалкам новых прафесій і кірункаў дзейнасці. Ужо сёння ў гэтую сферу інвестуюцца велізарныя сумы, уключаючы і падрыхтоўку кадраў для рэалізацыі рэвалюцыйных (з пункту гледжання сучаснай навукі) праектаў.

Усе спецыяльнасці, якія звязаны з сэрвісам, будуць запатрабаваныя ў будучыні гэтак жа, як і сёння. Цырульні, салоны прыгажосці, хімчысткі і іншыя фірмы, якія абслугоўваюць насельніцтва, будуць працаваць і мець патрэбу ў кваліфікаванай персанале. Гэта нядрэнны кірунак дзейнасці для дзяўчат, якія могуць атрымаць добры вопыт, працуючы на ​​наймальніка, а затым адкрыць свой салон ці цырульню.

Лагістыка — гэта самы лепшы варыянт працаўладкавання для людзей, якія сумяшчаюць творчасць і дакладныя матэматычныя разлікі. Дадзеная дзейнасць будзе актуальнай праз 10 гадоў нават больш, чым сёння, а значыць, выпускнікам школ можна смела падаваць дакументы ў ВНУ, якія рыхтуюць спецыялістаў па лагістыцы.

Эколагі і спецыялісты ў галіне хіміі не застануцца без працы, як праз 5 гадоў, так і праз пяць дзесяцігоддзяў. Гэта звязана з тым, што пытанні экалогіі з’яўляюцца аднымі з самых прыярытэтных для ўсіх жыхароў планеты, і, калі не клапаціцца аб навакольным асяроддзі, сам факт існавання чалавецтва будзе пад пытаннем. А без развіцця хіміі можна забыцца пра шматлікія глабальныя праекты ў іншых сферах дзейнасці. Акрамя таго, толькі дзякуючы хіміі можна вырашыць праблему абмежаваных рэсурсаў нашай планеты.

Мэты:

  • удасканаленне адукацыйнай прасторы для стварэння аптымальных умоў фарміравання і развіцця інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу вучняў як важнейшых фактараў павышэння якасці адукацыі;
  • стварэнне ўмоў для павышэння ўзроўню педагагічнага майстэрства настаўнікаў, іх кампетэнтнасці і эрудыцыі па забеспячэнні якасці адукацыйнага працэсу;
  • выхаванне патрыятычна настроенай моладзі з незалежным мысленнем, якая валодае стваральным светапоглядам, прафесійнымі ведамі і дэманструе высокую культуру, адказнасць і здольнасць прымаць самастойныя рашэнні.

Задачы:

— забяспечыць эфектыўнасць правядзення ўрока шляхам спалучэння традыцыйнага і інавацыйнага падыходаў да выкладання;

— выкарыстоўваць магчымасці інтэрактыўных метадаў навучання як сродкаў павышэння пазнавальнай актыўнасці вучняў і развіцця матывацыі да навучання;

— развіваць ва ўстанове адукацыі электроннае адукацыйнае інфармацыйнае асяроддзе як адзін з навучальных рэсурсаў;

— удасканальваць сістэму метадычнай работы з мэтай павышэння адказнасці педагогаў за якасць адукацыйнага працэсу, стымулявання педагогаў да павышэння кваліфікацыйнага ўзроўню;

— павышаць кампетэнцыі і прафесійнае майстэрства настаўнікаў па развіцці матывацыйна-пазнавальнай актыўнасці навучэнцаў;

— забяспечыць умовы для асобаснага росту маладых педагогаў, стымулявання іх  дзейнасці, авалодвання патрабаванямі да арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці;

— забяспечыць ўмовы для духоўна і маральна здаровага, актыўнага і творчага жыцця падлеткаў і моладзі праз узаемадзеянне з Беларускай Праваслаўнай Царквой;

— фарміраваць адказныя адносіны да свайго здароўя як асабістай і грамадскай каштоўнасці, садзейнічаць у набыцці ведаў, развіцці ўменняў і навыкаў здаровага ладу жыцця, захаванні і ўмацаванні здароўя;

— развіваць культуру ўзаемаадносін паміж паламі, каштоўнасных адносін да шлюбу і сям’і, уяўленняў аб важнейшых баках жыцця сучаснай сям’і, аб адказным шлюбе і бацькоўстве, культуры сямейных адносін.

Актуальная информация

В соответствии со статьей 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, предоставляются гарантии и компенсации, в частности:

— трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией;

— отдых продолжительностью тридцать один календарный день, а выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, — сорок пять календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена;

— компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии с законодательством о труде;

— денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяются Правительством Республики Беларусь.

В соответствии с данной статьей предоставляются гарантии и компенсации также выпускникам, направленным на работу, в том числе выпускникам, направленным на работу, которые получили высшее или среднее специальное образование в дневной форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств граждан.

Отдых

Отдых используется выпускником до трудоустройства в организацию по распределению (направлению).

В случае, если выпускник уже состоит в трудовых отношениях, использование им отдыха возможно только путем предоставления ему трудового или социального отпуска. Например, по согласованию с нанимателем может быть оформлен социальный отпуск по семейно-бытовым или иным уважительным причинам на основании статьи 190 Трудового кодекса.

Денежная помощь

В соответствии с пунктом 25 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821, выплачивается денежная помощь:

молодым специалистам, а также выпускникам, получившим высшее или среднее специальное образование в дневной форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств граждан, которые направлены на работу, — в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии);

молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-техническое образование, — из расчета тарифной ставки по присвоенной им квалификации (разряду, классу, категории) или соответствующего оклада.

Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с выпускником в полном размере независимо от количества использованных им дней отдыха.

Направленным для работы в качестве педагогических работников выпускникам учреждением образования выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней за счет средств республиканского или местных бюджетов из расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи свидетельства о направлении на работу.

В случае, если молодые специалисты и выпускники не получали стипендии в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им выплачивается соответствующая денежная помощь из расчета социальной стипендии, установленной на дату выпуска.

Справка о размере стипендии выдается учреждением образования при выдаче документа об образовании.

Гарантии и компенсации в связи с переездом

Согласно части первой статьи 96 Трудового кодекса выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, выпускникам, направленным на работу, переезжающим в другую местность, возмещаются:

стоимость проезда выпускника и членов его семьи (муж, жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную командировку;

расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 килограммов на самого выпускника и до 150 килограммов на каждого переезжающего члена семьи (по соглашению сторон могут быть оплачены расходы по провозу большего количества имущества);

суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с законодательством о служебных командировках;

единовременное пособие на самого выпускника в размере его месячной тарифной ставки (оклада) по новому месту работы и на каждого переезжающего члена семьи в размере одной четвертой пособия на самого выпускника.

Для определения права выпускника на компенсации в связи с переездом на работу в другую местность следует исходить из того, какой населенный пункт являлся местом его постоянного (преимущественного) проживания (регистрация по месту жительства, постоянная прописка) до распределения (направления). При этом временная регистрация на период обучения по месту нахождения учреждения образования не учитывается.

Например. Выпускник трудоустроен по распределению в г. Минск. Обучался в г. Минске, где был временно зарегистрирован на период обучения. До поступления в учреждение образования постоянно проживал в г. Могилеве.

Право на получение компенсаций, предусмотренных статьей 96 Трудового кодекса, имеется в случае, если после распределения на работу выпускник приехал в населенный пункт, который не являлся местом его постоянного жительства до распределения (направления).

Статья 96 Трудового кодекса не содержит требования о предъявлении работником документов, свидетельствующих о его регистрации в населенном пункте по месту работы. Кроме того, в соответствии с пунктом 21 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания (далее – Положение), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 № 413, в случае временного выезда из места жительства на срок более одного месяца гражданин вправе зарегистрироваться по месту пребывания, если иное не установлено в пунктах 28-1 и 30 Положения. Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до одного года, если иной срок не установлен Положением. Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту жительства.

Перечень документов, необходимых для выплаты компенсаций, установленных статьей 96 Трудового кодекса, законодательством о труде не определен. В связи с этим вопрос о выплате компенсаций, предусмотренных статьей 96 Трудового кодекса, должен решаться нанимателем с учетом обстоятельств и документов, имеющих место в каждом конкретном случае.

Расходы на проезд производятся в соответствии с Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35. Так, согласно данной Инструкции расходы на проезд подтверждаются подлинными проездными документами.

Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў 2020/2021 навучальным годзе

У 2020/2021 навучальным годзе арганізацыя адукацыйнага працэсу будзе ажыццяўляцца па чвэрцях у наступныя тэрміны:

першая чвэрць — з 1 верасня 2020 г. па 31 кастрычніка 2020 г .;

другая — з 9 лістапада 2020 г. па 24 снежня 2020 г .;

трэцяя — з 11 студзеня 2021 г. па 27 сакавіка 2021 г .;

чацвёртая — з 5 красавіка 2021 г. па 31 мая 2021 г.

На працягу навучальнага года ўстанаўліваюцца канікулы:

восеньскія — 8 дзён з 1 лістапада 2020 г. па 8 лістапада 2020 г. уключна;

зімовыя — 17 дзён з 25 снежня 2020 г. па 10 студзеня 2021 г. уключна;

вясновыя — 8 дзён з 28 сакавіка 2021 г. па 4 красавіка 2021 г. уключна;

летнія — 92 дні з 1 чэрвеня 2021 г. па 31 жніўня 2021 г., для вучняў, якія завяршылі навучанне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, — 82 дня з 11 чэрвеня 2021 г. па 31 жніўня 2021 г. уключна.

Для вучняў I-II класаў (ІІІ класаў — для навучэнцаў з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця з пяцігадовым тэрмінам навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі) у ІІІ чвэрці праводзяцца дадатковыя зімовыя канікулы з 15 лютага 2021 г. па 21 лютага 2021 г. працягласцю 7 дзён.

Школа сёння

  • 81 вучань;
  • 10 класаў-камплектаў.

Лета і дзеці

На працягу лета ў школе арганізавана работа рознаўзроставых атрадаў, якія з’яўляюцца эфектыўнай формай арганізацыі дзіцячай занятасці. Так, у нашай школе дзейнічае тры рознаўзроставыя атрады, у якіх заняты ўсе вучні школы. Асаблівая ўвага надаецца дзецям з неблаганадзейных і шматдзетных сямей. Для работы з рознаўзроставымі атрадамі быў распрацаваны план, у рамках якога праводзяцца забаўляльныя і спартыўныя мерапрыемствы.
Акрамя таго, для вучняў 9 класа быў арганізаваны працоўны атрад. Вучні займаліся добраўпарадкаваннем прышкольнай тэрыторыі. Вялікая ўвага ўдзяляецца арганізацыі летняй занятасці дзяцей, якія стаяць на розных відах прафілактычнага ўліку.
 

«Шаги спасения»: новая онлайн-игра от МЧС

Представляем вашему вниманию новую дидактическую онлайн-игру «Шаги спасения», разработанную Республиканским центром пропаганды МЧС. Она направлена на изучение алгоритмов действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций и доступна как с мобильного устройства, так и с персонального компьютера при наличии подключения к сети Интернет.

Читать далее

Самааналіз урока і пералік пытанняў для яго ажыццяўлення

1. Мэты (задачы) ўрока

У чым заключаецца асноўная задума праведзенага мною ўрока? Як ён звязаны з групавымі і індывідуальнымі асаблівасцямі вучняў, станам і вынікамі вучэбна-выхаваўчага працэсу ў дадзеным класе? Якія мэты (задачы) планаваў дасягнуць (вырашыць) у ходзе ўрока?

2. Змест і арганізацыя навучальнага занятка

Наколькі ўдала я здолеў абраць змест вучэбнага матэрыялу, тып і форму ўрока, прыёмы і спосабы арганізацыі навучальнага ўзаемадзеяння? Ці адпавядалі яны прынцыпам асобасна-арыентаванага падыходу, мэтам (задачам) ўрока?

3. Тэхналогія працы педагога

Якія тэхналагічныя прыёмы я выкарыстаў для таго, каб на ўроку:
актуалізаваць і ўзбагаціць суб’ектны вопыт навучэнцаў;
стымуляваць праяву імі ініцыятывы і самастойнасці;
ствараць для вучняў сітуацыі выбару навучальных заданняў і формаў іх выканання;
будаваць навучальнае ўзаемадзеянне на аснове дыялогу;
ўлічваць індывідуальны тэмп і стыль вучэбнай дзейнасці школьнікаў?

4. Выніковасць праведзенага ўрока

Ці атрымалася мне рэалізаваць задуму ўрока, дасягнуць (вырашыць) пастаўленыя мной мэты (задачы)? наколькі праведзены занятак быў накіраваны на:
станаўленне і праяву індывідуальнасці навучэнцаў;
развіццё творчых здольнасцяў школьнікаў;
фарміраванне станоўчай Я-канцэпцыі асобы вучняў;
выпрацоўку ў дзяцей індывідуальнага стылю пазнання і паводзін?

У чым заключаюцца карысць і недахопы майго ўрока? Што не атрымалася вырашыць пры яго правядзенні? Як можна выправіць недахопы ўрока?

Эмоциональное выгорание педагога

Эмоциональное выгорание педагога – это своего рода выработанный личностью механизм психологической защиты в виде полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Профессиональная деятельность педагогов изобилует факторами, провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная загруженность, огромное число эмоциогенных факторов, ежедневная и ежечасная необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей.

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов человека.

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит три стадии (Маслач, 1982) — три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности:

Читать далее