аддзела па адукацыі Пружанскага райвыканкама

 

 

Беларусь Библиотечная
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Архивы
Яндекс.Метрика

ВЫПУСКНИКАМ

Спецыяльнасці будучыні

У бліжэйшыя дзесяцігоддзі будуць карыстацца попытам ўсе прафесіі, якія звязаны з камп’ютарнай тэхнікай і IT сферай. Нават сёння практычна ў любой галіне эканомікі прысутнічае складаная тэхніка, а з часам яе роля будзе толькі расці. Аналагічна можна сказаць пра большасць інжынерных спецыяльнасцях (у будаўніцтве, сувязі, машынабудаванні і г.д.). Гэтая сфера дзейнасці больш падыдзе для юнакоў, але магчыма праз 20 гадоў сітуацыя моцна зменіцца.

Генетыка, нана- і біятэхналогіі ў комплексе з электронікай стануць надзейным падмуркам для стварэння цалкам новых прафесій і кірункаў дзейнасці. Ужо сёння ў гэтую сферу інвестуюцца велізарныя сумы, уключаючы і падрыхтоўку кадраў для рэалізацыі рэвалюцыйных (з пункту гледжання сучаснай навукі) праектаў.

Усе спецыяльнасці, якія звязаны з сэрвісам, будуць запатрабаваныя ў будучыні гэтак жа, як і сёння. Цырульні, салоны прыгажосці, хімчысткі і іншыя фірмы, якія абслугоўваюць насельніцтва, будуць працаваць і мець патрэбу ў кваліфікаванай персанале. Гэта нядрэнны кірунак дзейнасці для дзяўчат, якія могуць атрымаць добры вопыт, працуючы на ​​наймальніка, а затым адкрыць свой салон ці цырульню.

Лагістыка — гэта самы лепшы варыянт працаўладкавання для людзей, якія сумяшчаюць творчасць і дакладныя матэматычныя разлікі. Дадзеная дзейнасць будзе актуальнай праз 10 гадоў нават больш, чым сёння, а значыць, выпускнікам школ можна смела падаваць дакументы ў ВНУ, якія рыхтуюць спецыялістаў па лагістыцы.

Эколагі і спецыялісты ў галіне хіміі не застануцца без працы, як праз 5 гадоў, так і праз пяць дзесяцігоддзяў. Гэта звязана з тым, што пытанні экалогіі з’яўляюцца аднымі з самых прыярытэтных для ўсіх жыхароў планеты, і, калі не клапаціцца аб навакольным асяроддзі, сам факт існавання чалавецтва будзе пад пытаннем. А без развіцця хіміі можна забыцца пра шматлікія глабальныя праекты ў іншых сферах дзейнасці. Акрамя таго, толькі дзякуючы хіміі можна вырашыць праблему абмежаваных рэсурсаў нашай планеты.

Актуальная информация

В соответствии со статьей 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, предоставляются гарантии и компенсации, в частности:

— трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией;

— отдых продолжительностью тридцать один календарный день, а выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, — сорок пять календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена;

— компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии с законодательством о труде;

— денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяются Правительством Республики Беларусь.

В соответствии с данной статьей предоставляются гарантии и компенсации также выпускникам, направленным на работу, в том числе выпускникам, направленным на работу, которые получили высшее или среднее специальное образование в дневной форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств граждан.

Отдых

Отдых используется выпускником до трудоустройства в организацию по распределению (направлению).

В случае, если выпускник уже состоит в трудовых отношениях, использование им отдыха возможно только путем предоставления ему трудового или социального отпуска. Например, по согласованию с нанимателем может быть оформлен социальный отпуск по семейно-бытовым или иным уважительным причинам на основании статьи 190 Трудового кодекса.

Денежная помощь

В соответствии с пунктом 25 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821, выплачивается денежная помощь:

молодым специалистам, а также выпускникам, получившим высшее или среднее специальное образование в дневной форме получения образования за счет средств физических лиц или собственных средств граждан, которые направлены на работу, — в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии);

молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-техническое образование, — из расчета тарифной ставки по присвоенной им квалификации (разряду, классу, категории) или соответствующего оклада.

Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с выпускником в полном размере независимо от количества использованных им дней отдыха.

Направленным для работы в качестве педагогических работников выпускникам учреждением образования выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней за счет средств республиканского или местных бюджетов из расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи свидетельства о направлении на работу.

В случае, если молодые специалисты и выпускники не получали стипендии в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им выплачивается соответствующая денежная помощь из расчета социальной стипендии, установленной на дату выпуска.

Справка о размере стипендии выдается учреждением образования при выдаче документа об образовании.

Гарантии и компенсации в связи с переездом

Согласно части первой статьи 96 Трудового кодекса выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, выпускникам, направленным на работу, переезжающим в другую местность, возмещаются:

стоимость проезда выпускника и членов его семьи (муж, жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную командировку;

расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве до 500 килограммов на самого выпускника и до 150 килограммов на каждого переезжающего члена семьи (по соглашению сторон могут быть оплачены расходы по провозу большего количества имущества);

суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с законодательством о служебных командировках;

единовременное пособие на самого выпускника в размере его месячной тарифной ставки (оклада) по новому месту работы и на каждого переезжающего члена семьи в размере одной четвертой пособия на самого выпускника.

Для определения права выпускника на компенсации в связи с переездом на работу в другую местность следует исходить из того, какой населенный пункт являлся местом его постоянного (преимущественного) проживания (регистрация по месту жительства, постоянная прописка) до распределения (направления). При этом временная регистрация на период обучения по месту нахождения учреждения образования не учитывается.

Например. Выпускник трудоустроен по распределению в г. Минск. Обучался в г. Минске, где был временно зарегистрирован на период обучения. До поступления в учреждение образования постоянно проживал в г. Могилеве.

Право на получение компенсаций, предусмотренных статьей 96 Трудового кодекса, имеется в случае, если после распределения на работу выпускник приехал в населенный пункт, который не являлся местом его постоянного жительства до распределения (направления).

Статья 96 Трудового кодекса не содержит требования о предъявлении работником документов, свидетельствующих о его регистрации в населенном пункте по месту работы. Кроме того, в соответствии с пунктом 21 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания (далее – Положение), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 № 413, в случае временного выезда из места жительства на срок более одного месяца гражданин вправе зарегистрироваться по месту пребывания, если иное не установлено в пунктах 28-1 и 30 Положения. Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до одного года, если иной срок не установлен Положением. Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту жительства.

Перечень документов, необходимых для выплаты компенсаций, установленных статьей 96 Трудового кодекса, законодательством о труде не определен. В связи с этим вопрос о выплате компенсаций, предусмотренных статьей 96 Трудового кодекса, должен решаться нанимателем с учетом обстоятельств и документов, имеющих место в каждом конкретном случае.

Расходы на проезд производятся в соответствии с Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35. Так, согласно данной Инструкции расходы на проезд подтверждаются подлинными проездными документами.

График проведения централизованного тестирования в 2020 году

График проведения централизованного тестирования:

«Белорусский язык» – 25 июня (четверг);

«Русский язык» – 26 июня (пятница); 27 июня (суббота);

«Обществоведение» – 29 июня (понедельник);

«Математика» – 1 июля (среда); 2 июля (четверг);

«Биология» – 4 июля (суббота);

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – 6 июля (понедельник);

«Химия» – 8 июля (среда);

«Физика» – 10 июля (пятница);

«История Беларуси» – 12 июля (воскресенье);

«География» – 14 июля (вторник);

«Всемирная история (новейшее время)» – 16 июля (четверг).

Централизованное тестирование в резервные дни будет проводиться:

– 19 и 21 июля 2020 г. (белорусский и русский языки),

– 19 и 23 июля 2020 г. (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни – с 12 июля по 17 июля 2020 г.

Обращаем ваше внимание, что учреждениями образования, определенными пунктами регистрации и проведения централизованного тестирования в резервные дни, являются:

  1. Белорусский государственный университет.
  2. Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет».
  3. Учреждение образования «Брестский государственный технический университет».
  4. Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет».
  5. Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого».
  6. Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

Также Постановлением определены даты начала выдачи сертификатов: в пунктах проведения ЦТ с 24 июля для абитуриентов, принимавших участие в ЦТ в основные дни; для абитуриентов, принимавших участие в ЦТ в резервные дни, –
с 29 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Таблица соответствия дат проведения ЦТ, указанных в пропусках у абитуриентов,

и новых дат проведения централизованного тестирования 2020 года

Абитуриентам, которые в ходе регистрации на ЦТ (регистрация завершится 1 июня 2020 года) уже получили пропуска до утверждения нового графика проведения централизованного тестирования, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться  таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ и прибыть на него в соответствии с новыми датами.

Это значит, что если вам выдан пропуск на предмет «Русский язык» на дату 15 июня вы должны явиться в пункт тестирования 26 июня (27 июня вы не будете допущены к прохождению ЦТ). Если у вас в пропуске указана дата ЦТ по предмету «Русский язык» 27 июня, то вы должны явиться в пункт тестирования 27 июня (26 июня вы не будете допущены к прохождению ЦТ).

п Учебный предмет Дата проведения ЦТ, указанная в пропуске Новая дата проведения централизованного тестирования
1 Белорусский язык 13 июня, суббота 25 июня, четверг
2 Русский язык 15 июня, понедельник 26 июня, пятница,
27 июня, суббота 27 июня, суббота
3 Обществоведение 17 июня, среда 29 июня, понедельник
4 Математика 19 июня, пятница 1 июля, среда,
2 июля, четверг 2 июля, четверг
5 Биология 21 июня, воскресенье 4 июля, суббота
6 Иностранный язык

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

23 июня, вторник 6 июля, понедельник
7 Химия 25 июня, четверг 8 июля, среда
8 Физика 27 июня, суббота 10 июля, пятница
9 История Беларуси 29 июня, понедельник 12 июля, воскресенье
10 География 1 июля, среда 14 июля, вторник
11 Всемирная история (новейшее время) 4 июля, суббота 16 июля, четверг

Учреждение образования «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза»

Приём 2020

Предлагаем воспользоваться новыми возможностями по профессиональному самоопределению учащихся выпускных. Мы заботимся о здоровье потенциальных абитуриентов и предлагаем посетить Дни открытых дверей в режиме онлайн без личного присутствия. Подключится к прямым трансляциям можно на нашем youtube канале.
Дни открытых дверей-онлайн состоятся: 16 мая в 11.00; 23 мая в 11.00; 27 мая в 18.00; 6 июня в 11.00; 13 июня в 11.00; 20 июня в 11.00; 27 июня в 11.00.
Для участия в мероприятии потребуется:
1 Зайти на сайт: bartc.by
2 Перейти на вкладку «Абитуриенту», затем – «День открытых дверей онлайн», принять участие в прямой трансляции на youtube канале колледжа.
В режиме проведения онлайн-трансляции предусмотрена обратная связь с возможностью быстрого ответа на интересующие вопросы. Выпускники и их родители имеют уникальную возможность познакомится со специальностями и профессиями, по которым ведется подготовка в учреждении образования, учебно-материальной базой колледжа. Главная задача Дня открытых дверей – наиболее полно представить абитуриентам все аспекты учебы, досуга, условий поступления, проживания, питания.
Выпускникам на платформе сайта колледжа предоставляется возможность онлайн-регистрации для получения рассылки информации о возможностях обучения в колледже.
Возможна индивидуальная онлайн-трансляция предварительной договоренности и согласованию в удобные для Вас день и время для всех желающих.
Справки по телефонам: +37529 7940172 Людмила Николаевна
+37529 7236501 Оксана Николаевна

К сведению выпускников!

Министром обороны Республики Беларусь принято решение на продление приёма заявлений от граждан на поступление в военно-учебные заведения Республики Беларусь, в том числе в УО «Белорусская государственная академия авиации» до 8 мая 2020 года.

Окончательный профессиональный отбор дополнительно отобранных кандидатов будет проведён с 18 по 29 мая 2020 года на базе УО «Военная академия Республики Беларусь».